Skip to main content
Hữu Lũng bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Hữu Lũng bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Di tích Đền Bắc Lệ

Di tích Đền Bắc Lệ

Khảo sát, thống nhất một số nội dung đề nghị hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày 07/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phối hợp với Sở V

Chùa Sơn Lộc

Chùa Sơn Lộc

Di tích đền Quan Giám Sát

Di tích đền Quan Giám Sát

Di tích Cây Đa phố Phổng

Di tích Cây Đa phố Phổng

Di tích Đền Bậm

 

Di tích đền Phố Vị

 

Di tích khảo cổ hang Minh Lệ I

Di tích khảo cổ hang Minh Lệ I

Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About