Skip to main content

Ủy ban nhân dân

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Tài

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã

0975 361 579

2

Hoàng Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

0396 207 548

3

Hoàng Thị Tình

Công chức Văn phòng Thống kê xã

0987 249 236

4

Đỗ Thị Thủy

Công chức Tài chính kế toán xã

0967 870 620

5

Mông Quang Hải

Chỉ huy Trưởng – Ban chỉ huy QS xã

0389 959 572

6

Lương Thúy Loan

Công chức Văn phòng

0329 765 171

7

Hoàng Trung Kiên

Công chức Tư pháp

0345 272 225

8

Nông Thị Lan Hương

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0383 394 409

9

Hoàng Văn Đô

Công chức Địa chính

0354 718 778

10

Hoàng Thị Thùy

Công chức Địa chính – XD - MT

0911 139 467

11

Nguyễn Thị Nga

Công chức VHXH

0387 692 021

12

Nông Thị Khuyên

Công chức VHXH

0398 044 702

About