Skip to main content

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Đôc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số: 216/BC-UBND

Minh Tiến, ngày 14  tháng 12 năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP năm 2023  xã Minh Tiến

                                                          

Thực hiện công văn số 2411/UBND-VP, ngày 06/12/2023 của UBND huyện Hữu Lũng về việc đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và kết quả triển khai Nghị quyết số 131/ NQ-CP năm 2023;

UBND xã Minh Tiến báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP năm 2023  xã Minh Tiến như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện:

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 12/01/2023 của UBND huyện về hoạt động kiểm soát TTHC,cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2023, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 về về hoạt động kiểm soát TTHC,cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Minh Tiến năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện Hữu Lũng. UBND xã Minh Tiến đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 128/01/2023 về cải cách hành chính xã Minh Tiến năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện Hữu Lũng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/02/2023, về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Minh Tiến;

Trong đó phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã cùng các bộ phận chuyên môn có liên quan tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

2. Công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện:

Trong các cuộc họp giao ban, chủ tịch UBND xã thường xuyên nhắc nhở các bộ phận thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại cơ quan.

3. Công tác tổ chức, bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC;

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện. UBND xã đã ban hành và kiện toàn quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 của UBND xã về việc phân công, công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối TTHC trên địa bàn xã. UBND xã đã phân công 01 công chức Văn phòng-Thống kê làm đầu mối kiểm soát TTHC.

4. Việc bố trí và sử dụng kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC.

UBND xã duy trì thực hiện chi theo mục 11, khoản b Quyết định 20/QĐ-UBND, ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND xã đã chi trả kinh phí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

. II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

  1. Về công bố, công khai TTHC:

Việc công tác công bố, công khai TTHC theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, UBND đã chỉ đạo công chức đầu mối thường xuyên đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc rà soát việc niêm yết công khai TTHC, đảm bảo việc niêm yết thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND xã đã niêm yết 110 TTHC theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; niêm yết 94 TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

     - Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 110 ; trong đó số TTHC được công khai 110;

     - Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 110 ; trong đó:

    + Số TTHC do Trung ương quy định:0

    + Số TTHC do địa phương quy định: 110

+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa: 95

+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 68

+ Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI): 57

+ Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: 68  (toàn trình 28, một phần 44 )

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

2.1. Rà soát, đơn giản hoá TTHC

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Minh Tiến, và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.  Kết quả rà soát như sau:

- Số lượng TTHC  của UBND xã thực hiện rà soát: 9/9 TTHC

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 19 mẫu.

- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 19/19 điều kiện.

2.2 Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC

-  Số lượng TTHC đã tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết là 20 TTHC thuộc 07 lĩnh vực; Tổng số  thời hạn giải quyết theo quy định là 274 giờ; đề nghị cắt giảm là 90,5 giờ; sau cắt giảm còn 167,5 giờ; tỷ lệ cắt giảm đạt 34% đạt 104% theo kế hoạch;

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC

Trong năm 2023, UBND xã không có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Trong kỳ báo cáo: Số liệu báo cáo tính từ ngày 15/12/2022-14/12/2023 cụ thể như sau.

 Tổng số  2.515 hồ sơ TTHC đã tiếp nhận, trong đó:

- Tiếp nhận mới  2.507 hồ sơ (trong đó: trực tuyến 2.383 hồ sơ, trực tiếp 124 hồ sơ)

- Số từ kỳ trước chuyển qua: 08 hồ;

 Số lượng hồ sơ đã giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến 2.383 hồ sơ ( trong đó đúng hạn  2.323 hồ sơ, quá hạn 50 hồ sơ ( hộ tịch quá hạn 05, chứng thực 45). Lý do quá hạn do: Trong kỳ do sửa chữa trụ sở UBND xã nên hệ thống đường điện và đường mạng không ổn định nên không giải quyết xử lý trên hệ thống kịp thời để tình trạng báo quá hạn, nhưng trong thực tế đã trả hồ sơ trực tiếp cho người dân đúng hạn nên không có ý kiến kiến nghị của người dân; chưa giải quyết 02 hồ sơ trong hạn; trả lại 01 hồ sơ không đủ điều kiện; hồ sơ đã hủy 14 hồ sơ.

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

5.1. Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Qua tổng hợp kết quả chấm điểm trong  năm 2023 (15/12/2022-14/12/2023), công chức tham gia quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của xã hoàn thành 100% nhiệm vụ (số điểm của từng công chức đạt trung bình đạt 10 điểm); Tổng số điểm các chỉ số của xã đạt 16 điểm, tự xếp loại cơ quan, đơn vị: xuất sắc

5.2. Tình hình, kết quả tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ.

Về thực hiện giải quyết TTHC theo  cơ chế “4 tại chỗ” UBND xã vẫn luôn duy trì thực hiện về công tác này.

5.3. Tiến độ kiện toàn Bộ phận Một cửa, bố trí trụ sở Bộ phận Một cửa; tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

+ Bố trí trụ sở, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa cấp xã: UBND xã có phòng riêng của Bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thì hiện nay trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa UBND xã chưa đảm bảo, một số máy tính đã xuống cấp, máy scan còn thiếu cho các bộ phận chuyên môn nên trong xử lý hồ sơ qua mạng chậm thường xuyên bị lỗi; trang thiết bị khác như cam, điều hòa chưa có kinh phí để lắp đặt để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

+ Kết quả triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa: UBND xã đã triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

5.3. Tiến độ, kết quả số hoá hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện về việc triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Tổng số hồ sơ còn lưu trữ còn hiệu lực của xã giai đoạn 2018 đến nay 4.188 hồ sơ.

- Số hồ sơ đã số hóa được trong kỳ: 4.188 hồ sơ

- Tổng số hồ sơ đã được số hóa, tỷ lệ:  Số hồ sơ đã số hóa 4.188/4.188 tổng số hồ sơ thủ tục hành chính), đạt 100%

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công chứng bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia: UBND xã đã thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh. Phối hợp điều chỉnh liên kết với banner của cơ sở dữ liệu quốc gia, Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh về TTHC trên trang thông tin điện tử xã nhằm tăng cường công tác truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể các bộ công chức, không chuyên trách và người lao động thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đã được đăng tải trên Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh.

UBND xã đã triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh để mọi người dân biết và thực hiện. Đã thực hiện trang bị hạ tầng mạng, chứng thư số, máy scan, đăng ký tài khoản thực hiện nhiệm vụ theo quy định, gồm có: lãnh đạo UBND xã, công chức Tư pháp hộ tịch, công chức VP. Trong kỳ, không có phát sinh hồ sơ thực hiện dịch vụ công chứng bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc do công dân không có nhu cầu.

- Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của huyện, để góp phần thực hiện tốt việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc  giải  quyết  TTHC  trên  môi  trường  điện  tử  thông  qua  phần  mềm  Hành chính  công,  Dịch  vụ  công  trực  tuyến  theo  tinh  thần  tại  Nghị  định  số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ  về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

7. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC :

Trong năm có 01 đề tài sáng kiến về Giải pháp nâng cao chất lượng CCTTHC UBND xã Minh Tiến năm 2023.

III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 131/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Về cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Minh Tiến, Số lượng TTHC đã tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết là 20 TTHC thuộc 07 lĩnh vực; Tổng số  thời hạn giải quyết theo quy định là 274 giờ; đề nghị cắt giảm là 90,5 giờ; sau cắt giảm còn 167,5 giờ; tỷ lệ cắt giảm đạt 34% đạt 104% theo kế hoạch;

Thực hiện đơn giảm hóa  theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 9/9 TTHC; Số lượng TTHC  của UBND xã thực hiện rà soát: 9/9 TTHC; Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 19 mẫu; Số lượng yêu cầu, điều kiện: 19/19 điều kiện.

Thường xuyên triển khai kịp thời Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC một cách thường xuyên với mục đích đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian, kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC.

2. Nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND xã đã bố trí 05 công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của xã ; Bộ phận một cửa xã được trang bị cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được niên yết, công khai tại bảng niên yết TTHC của xã; 98,7% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2023 được số hóa; Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến TTHC được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay từ khâu tiếp nhận tại bộ phận một cửa và chuyển đến phòng, đơn vị giải quyết theo quy định. 86% thủ tục hành chính được ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC nhằm gắn trách nhiệm từng bước của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC. Các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí được thanh toán theo quy định. UBND xã đã triển khai 100% TTHC.

Các hồ sơ thủ tục hành chính để chậm hạn đều có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

95 TTHC được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định.

3. Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND xã đã thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử giữa các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt công tác văn thư, quản lý văn bản chặt chẽ, gửi văn bản đúng đối tượng, không để mất mát, thất lạc góp phần giữ gìn tốt bí mật của Đảng, Nhà nước và cơ quan, giúp UBND xã thực hiện tốt công việc chính xác, hiệu quả, không để chậm trễ, sai sót. Từ đầu năm đến nay đã ban hành 3.434 văn bản đi. Thực hiện tiếp nhận và xử lý văn bản đến 7.495 văn bản. Chấp hành đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG      

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền nên hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đã được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, công chức và thực hiện tốt việc kiểm soát các thủ tục hành chính tại UBND xã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

-  Công tác kiểm soát TTHC luôn được quan tâm triển khai thực hiện, cơ bản đã phát huy hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc tuân thủ các quy định hành chính khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức.

-  Thường xuyên  rà soát các TTHC ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết để niêm yết công khai,  tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch dễ tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu và thực hiện.

-  Cán  bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, kịp thời niêm yết, công khai bộ TTHC cấp xã và tham mưu giải quyết TTHC theo quy định khi có quyết định  công bố TTHC của UBND tỉnh.

2. Khó khăn, tồn tại

-  TTHC thay đổi thường xuyên, có những TTHC mới công bố đã sửa đổi, thay thế.

-  Một số TTHC mới công bố chưa được cập nhật, xây dựng đồng bộ các TTHC, quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công, Hành chính công nên phải tiếp nhận, xử lý thủ công, gây khó khăn trong giải quyết, tổng hợp báo cáo trên Cổng dịch vụ công, Hành chính công theo quy định.

-  Phần mềm Hành chính công trực tuyến dùng chung cho toàn tỉnh vẫn còn lỗi gây khó khăn trong quá trình thực hiện .

- Ngân sách địa phương còn nhiều hạn chế, chưa thể trang bị mới đồng bộ hệ  thống  máy  tính,  đang  phải  tận  dụng  máy  tính  cũ,  cấu  hình  thấp,  hệ  thống mạng Internet đôi khi không ổn định ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ.

-  Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC trong  việc  huy động các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC  còn  nhiều  hạn chế. Nhận thức của  người dân, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn khó khăn. Việc đề nghị người dân thanh toán phí lệ trực tuyến còn chưa thực hiện được, chủ yếu là thu trực tiếp;

3. Nguyên nhân của khó khăn, tồn tại

-  Qua thực tiễn  thực hiện  hệ thống  phần mềm  Dịch vụ công, Hành chính công trực tuyến còn bộc lộ những mặt cần hoàn thiện để thực hiện hiệu quả.

- Cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC ở xã là kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều nên chưa có nhiều thời gian trong việc nghiên cứu các nội dung liên quan đến kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC để thực hiện chất lượng hơn nữa.

2. Công tác triển khai nghị quyết số 131/NQ-CP của chính phủ

- Nhìn chung mức độ độ triển khai các TTHC phục vụ người dân và danh nghiệp được thuận lợi và hiệu quả hơn so với thực hiện thủ công nhu trước;

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế: Nhiều người dân chưa biết cách thao tác thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, và còn dùng điện thoại đen trắng không có kết nối mạng nên cũng rất khó khăn và  mất nhiều thời giam vì công chức phải thực hiện nộp hồ sơ bằng điện thoại của công chức, nên mất nhiều thời giam thực hiện cho một TTHC về nhu cầu của người dân;

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

1. Thường xuyên cập nhật, niêm yết, công khai các TTHC, nội dung tiếp  nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng  của Chính phủ, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để người dân phán ánh, kiến nghị về các quy định có liên quan đến TTHC.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC; Đồng thời, huy động các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC giữa huyện và xã.

4. Thực hiện  tốt  công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC nhằm tạo sự chuyển biến  căn bản trong giải quyết TTHC và phòng ngừa có hiệu quả nhũng nhiễu, tiêu cực.

5. Thực hiện  chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; tuyên truyền để tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên  và  nhân dân về  cải  cách  hành  TTHC, tạo điều kiện dễ dàng  tiếp  cận, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 cho công dân, tổ chức.

7. Triển khai thực hiện các nội dung về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Kế hoạch.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1.  Đề nghị huyện thường xuyên hỗ trợ nghiệp vụ thêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC cho cán bộ cơ sở.

2. Xem xét cập nhật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các TTHC cấp huyện, cấp xã, TTHC liên thông trên Cổng Dịch vụ công, Hành chính công trực tuyến theo quy định để các địa phương thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

3. Cần có các sáng kiến, giải pháp cụ thể, thống nhất, cách làm hiệu quả để  cho người  dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, việc sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.

Trên đây là Báo cáo quả thực hiện công tác KSTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP năm 2023  xã Minh Tiến;  Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024 trên  địa  bàn  xã Minh Tiến./.

 

Nơi nhận:

 - VP UBND huyện;

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

 - CT, PCT UBND xã;

 - Các bộ phận chuyên môn xã;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Văn Tài

 

 

 

 

About