Skip to main content

Đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2021

Đánh giá phân loại cán bộ, công chức năm 2021

 

Thực hiện công văn số 1796/UBND-NV ngày 02 tháng 12 nưm 2021 của UBND huyện Hữu Lũng V/v tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC và CBCC cấp xã năm 2021.

ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường UBND xã tổ chức buổi họp triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2021 do đồng Hoàng Văn Tài, chủ tịch UBND  xã chủ trì.

Thành phần tham dự có: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã.

1 

Toàn cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, đồng chí  Hoàng Văn Tài chủ tịch UBND xã hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác triển khai đánh giá, phân loại cán bộ công chức năm 2021. Qua nghe đồng chí Hoàng Văn Tài quán triệt một số nội dung. Các đồng chí cán bộ, công chức lần lượt đọc bản kiểm điểm và đóng góp ý kiến nhận xét cho từng đồng chí.

Kết quả Đánh giá, phân loại cán bộ công chức năm 2021 như sau:

- Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đồng chí

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 18 đồng chí

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí.

Cũng tại cuộc họp đã bầu ra 05 tập thể và 05 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 đề nghị đồng chí chủ tịch Huyện khen thưởng.

Nguyễn Thị Nga – Văn hóa xã hội

About