Skip to main content

Đoàn Thanh niên xã Minh Tiến ra quân chương trình Chủ nhật xanh

Đoàn Thanh niên xã Minh Tiến ra quân chương trình Chủ nhật xanh

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một quá trình cải tiến kinh tế văn hóa xã hội, kinh tế môi trường nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó vai trò quan trọng của thanh niên với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương chính sách đó vào cuộc sống, đến với các tầng lớp nhân dân. Vì vậy thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

tin tức hoạt động

Hưởng ứng tinh thần Chủ nhật xanh, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2024 Đoàn Thanh niên cụm đường 1A ra quân chương trình chủ nhật xanh với hơn 20 đoàn viên tham gia, kết hợp với Ban công tác Mặt trận Khu dân cư thôn Đồng Khu xây dựng sân khấu ngoài trời.

tin tức hoạt động

Đến nay, toàn xã đạt 10/19 tiêu chí. Phấn đấu trong năm nay, năm 2024 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đó là sự đóng góp không nhỏ của thanh niên vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã.

Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của thanh niên những năm qua là công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Nhờ hiểu đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, mà từ đó thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, thanh niên còn tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Từ việc triển khai có hiệu quả những công việc trên đã góp phần phát huy vai trò tuổi trẻ tình nguyện, xung kích, sáng tạo, “Mỗi thanh niên - một hành động thiết thực” trong đảm nhận việc mới, việc khó và gương mẫu cùng Nhân dân xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực.

 

Nguyễn Nga - VHXH

About